سـنسـور های کیلومـتر

وظیفه سنسور کیلومتر:

سنسور سرعت خودرو وظیفه دارد که سرعت خودرو را در حالتهای مختلف اندازه گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی ارسال کند تا ECU نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور مقدار پاشش سوخت را برای وضعیت های مختلف حرکت خودرو مانند : حرکت دور آرام- شتاب گیری و توقف خودرو و … تنظیم میکند.

نحوه عملكرد :

اساس کار سنسور کیلومتر خودروها همانند سنسور موقعیت میل سوپاپ از نوع القایی اثر هال بوده که  با چرخش چرخ دنده و یا محور سنسور کیلومتر خودرو  میدان مغناطیسی تغییر کرده و سیگنال ها را به صورت موج مربعی به ECU ارسال میکند و   ECUپالسهايي كه دريافت ميكند سرعت خودرو را محاسبه مي کند .

اصولا سنسور کیلومتر در سرعت هاي بالاتر از 2 كيلومتر در ساعت در هر دورگردش ميل لنگ 8 پالس ارسال كرده و ECU ازاطلاعات آن براي بدست آوردن پارامتر هاي زير استفاده مي كند:

درك سرعت خودرو و نمايش آن
فهميدن دنده درگيرشده در خودرو
تصحيح دور آرام هنگامي كه خودرو درحال حركت است (وقتي خودرو در حال حركت است هواي ورودي

خودرو از طريق دريچه گاز تامين مي شود و با رها كردن پدال دريچه گاز بسته شده و هواي ورودي از

طريق استپر تامين مي شود. )

بهينه كردن شتاب خودرو
كاهش مكث هاي خودرو

مدار الكتريكي :

اين قطعه از يك سوكت 3 پايه تشكيل شده است:

پايه 1 :سيم اتصال به بدنه

پايه 2 :تغذيه 12 +ولت (از طريق رله دوبل)

پايه 3 :ارسال سيگنال ECU

آشنايي با اثرات خرابي ظاهري سنسور سرعت در روي خودرو :

با توجه به اینکه ECU از طریق این سنسور براي اعمال در پارامترهاي پاشش بنزین و جرقه در خودرو استفاده می کند بروز خرابي اين سنسور در مواردي خودرو نسبت به تغييرات سرعت و يا نسبت به سرعت هاي بالا يا پايين حساس شده و اثرات زير را برجا ميگذارد:

خاموش شدن موتور درهنگام رها كردن گاز در موارد خاص بخصوص پشت چراغ قرمز (توقف آني).
بد كار كردن موتور در سرعتهاي بالا كه با افزايش سرعت بيشتر مي شود .
ريپ زدن در سربالايي و هنگام دنده معكوس.
در خورو 206 همان طوركه گفته شد ارتباط با پشت آمپر از طريق شبكه است، لذا خرابي و عدم كاركرد سنسور سرعت موجب ازكار افتادن سرعت سنج مي شود.

درصورت خرابي سنسور كيلومتر گاهاً عقربه صفحه كيلومتر شمار به صورت شلاقي حركت ميكند.

توجه :

با توجه به محل خاص قرارگيري اين سنسور كه روي شفت خروجي گيربكس است ميتوان نتيجه گرفت كه اين دستگاه در دور آرام كه خودرو ايستاده است، هيچ گونه اثري دركاركرد موتور نداشته پس بنابراين اگر در دور آرام موتور مشكلي وجود داشته باشد به دنبال خرابي سنسور کیلومتر نباشيد.