سوکت سنسور کیلومتر پیکان - روا - ریو و قطع کن بنزین